webwinkel keurmerk

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden van Waco-tech B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Waco-tech B.V., gevestigd te (5705 DD) Helmond, aan de Hooibeemd 1G, KvK-nummer: 88403475 (hierna: “Leverancier”) goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Afnemer levert. Op overeenkomsten waarbij Leverancier derden betrekt zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing. Verder zijn deze algemene voorwaarden ook geschreven voor de medewerkers en directie van Leverancier.De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.waco-tech.nl
1.2 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig. Partijen treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.5 Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden, zal de betreffende bepaling uitgelegd worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. Ook als er sprake is van een situatie die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, zal die situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.6 Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de betreffende bepalingen niet meer van toepassing zijn of dat Leverancier het recht verliest of prijs geeft om in andere gevallen wel naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte/aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier verstrekte gegevens waarop Leverancier zijn offerte/aanbieding heeft gebaseerd. Een offerte/aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte/aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
2.2 Leverancier kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte/aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een door Leverancier afgegeven prijsindicatie of begroting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.3 Indien Afnemer uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen bestaat, is elk van hen tegenover Leverancier hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
2.4 De administratie van Leverancier levert volledig bewijs m.b.t. de door hem verrichte prestaties en de daar tegenover staande verplichtingen van Afnemer. Afnemer mag tegenbewijs leveren.
2.5 Leverancier mag de prijs verhogen indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting o.g.v. wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, etc., dan wel gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst om die reden te ontbinden.
2.6 Indien een prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, hoger is dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, mag Afnemer de overeenkomst schriftelijk beëindigen, tenzij Leverancier alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk afspraken uit te voeren of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge wet- of regelgeving of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
2.7 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte/aanbieding opgenomen aanbod, dan is Leverancier daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt nooit overeenkomstig een afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier uitdrukkelijk anders aangeeft.
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven samengestelde prijs. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3. PRIJS EN BETALING
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (daaronder begrepen reis-/verblijfkosten en verzend-/administratie- kosten), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s. Afnemer moet alle betalingen in euro’s voldoen.
3.2 Verschuldigde bedragen moeten door Afnemer betaald worden conform de op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van een betaling en ook niet tot verrekening van verschuldigde bedragen.
3.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3.4 Een betaaltermijn is een fatale termijn. Dit betekent dat als Afnemer een factuur niet tijdig betaalt, hij van rechtswege (en zonder ingebrekestelling) direct in verzuim is na afloop van de betaaltermijn. Afnemer is dan een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag. De rente wordt berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien Leverancier om betaling af te dwingen de vordering uit handen moet geven, moet Afnemer niet alleen het verschuldigde bedrag en de rente betalen, maar ook alle (buiten)gerechtelijke kosten vergoeden (waaronder ook de volledige kosten van juridische bijstand). Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Leverancier onverlet.

ARTIKEL 4. BESTELLINGEN
4.1 Bestellingen kunnen uitsluitend per e-mail of telefonisch gedaan worden. Elke bestelling wordt met een offerte, aanbieding of andere prijsopgave bevestigd. Pas als de offerte/aanbieding ondertekend retour is ontvangen, dan wel per e-mail is bevestigd, is de bestelling definitief en zal zij worden uitgevoerd.
4.2 Bestellingen moeten tenminste de volgende gegevens bevatten: artikelnummer(s), projectnummer(s) en/of ordernummer(s), afleverlocatie(s), uiterste afleverdatum (indien gewenst) en contactgegevens (naam contactpersoon en directe telefoonnummer en e-mailadres).
4.3 Producten kunnen maximaal drie maanden gereserveerd worden. Verlenging is niet mogelijk. De reservering vervalt indien de gereserveerde producten niet binnen deze termijn zijn afgenomen.
4.4 Bestellingen worden afgeleverd conform de in de catalogus van Leverancier genoemde levertijden.
4.5 Leveringen gebeuren in beginsel op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur. Levering op andere dagen, op een vaste tijd of binnen een bepaald tijdvak is in overleg mogelijk.

ARTIKEL 5. UITVOERING, LEVERINGSTERMIJN EN WIJZIGINGEN
5.1 Indien een leveringstermijn of leveringstijd(vak) is afgesproken of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn.

5.2 Indien Leverancier gegevens nodig heeft van Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, start de leveringstermijn niet eerder dan nadat Leverancier alle gegevens van Afnemer heeft ontvangen.
5.3 Levering draagt alle kosten en risico tijdens het transport van de producten tot een afgesproken adres. Zodra de producten op dit adres zijn aangekomen en gereed zijn om te lossen, gaat het risico over op Afnemer.
5.4 Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat ze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname zonder grondige reden weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Afnemer totdat Afnemer de (juiste) gegevens verstrekt.
5.5 Afnemer moet geleverde producten direct na ontvangst uit de verpakking halen en visueel controleren op beschadigingen. Beschadigingen moeten door Afnemer op de vrachtbrief/afleverbon aangetekend worden en binnen 24 uur per e-mail gemeld bij Leverancier, onder overlegging van een kopie van de vrachtbrief/afleverbon met de aantekening van de beschadigingen. Leverancier kan meldingen die na deze termijn van 24 uur gedaan worden weigeren.
5.6 Leverancier is de overeenkomst deugdelijk nagekomen indien Afnemer de geleverde producten of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd of beschikbaar heeft gesteld.
5.7 Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden in het kader van de levering van de producten te laten verrichten door derden. Leverancier mag de overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren.
5.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Afnemer, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor wat partijen oorspronkelijk afgesproken hebben. Daardoor kan de oorspronkelijk afgesproken prijs veranderen. Leverancier zal daarvan zo goed als mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijke leveringstermijn wijzigen. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen een wijziging van prijs en leveringstermijn.
5.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Leverancier gerechtigd om daar pas uitvoering aan te geven na akkoord van Afnemer en Afnemer ook akkoord is gegaan met de gewijzigde voorwaarden (zoals prijs en leveringstermijn). Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming van Leverancier op en is voor Afnemer evenmin grond om de overeenkomst te beëindigen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen kan hebben voor bijv. de te verrichten werkzaamheden of te leveren producten.
5.10 Indien Afnemer in gebreke komt in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Leverancier, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier die daardoor direct of indirect ontstaat.

ARTIKEL 6. GARANTIE EN RETOURZENDINGEN
6.1 Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor gebruik van de producten binnen Nederland. Elke garantietermijn start op de afleverdatum van het geleverde product.
6.2 De producten van Leverancier voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland vervalt elke garantie en moet Afnemer zelf controleren of het product in het desbetreffende land gebruikt kan worden en of het voldoet aan de daar geldende eisen.

6.3 Bij levering dient Afnemer de producten te controleren op beschadigingen. Eventuele beschadigingen dienen direct op de afleverbon vermeld te worden.
6.4 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om een garantieclaim binnen een redelijke termijn op te lossen. Een garantieclaim wordt uitsluitend in behandeling genomen indien Afnemer:
(a) de claim binnen de geldende garantietermijn heeft ingediend (zie de aanvullende leveringsvoorwaarden voor de garantietermijnen);
(b) (een kopie van) de factuur heeft overgelegd; en
(c) het gebrek gedetailleerd heeft omschreven.
6.5 Indien herstel naar het oordeel van Leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Leverancier gerechtigd het product kosteloos te vervangen door een ander, soortgelijk, maar niet noodzakelijkerwijs identiek product.
6.6 De garantieverplichting van Leverancier vervalt indien:
(a) Afnemer het periodiek voorgeschreven onderhoud niet heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren;
(b) het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik (zoals gebruik anders dan waarvoor het product is bedoeld);
(c) het product niet deugdelijke of ondeskundige is geïnstalleerd of geplaatst (bijv. anders dan omschreven in de handleiding of niet door een erkend monteur indien die is voorgeschreven);
(d) er sprake is van van buiten komende oorzaken (zoals brand en waterschade);
(e) Afnemer wijzigingen aan de producten en/of onderdelen aanbrengt.
6.7 Naast de hiervoor genoemde uitsluitingen van de garantie, gelden er productspecifieke garantie- uitsluitingen (zie aanvullende leveringsvoorwaarden).
6.8 Elk ander of verdergaand beroep van Afnemer op non-conformiteit van geleverde producten en onderdelen dan artikel 6.6 is uitgesloten.
6.9 Herstel dat niet onder de garantie valt, zal door Leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
6.10 Leverancier heeft uit hoofde van de overeenkomst geen enkele verplichting ter zake van gebreken die na afloop van de garantietermijn zijn ontstaan of gemeld.

ARTIKEL 7. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING
7.1 Leverancier kan zijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien:
– Afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Leverancier na het sluiten van de overeenkomst op basis van omstandigheden goede grond heeft om te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
– Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door vertraging of niet-nakoming door Afnemer niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslag- legging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet meer vrij over zijn vermogen kan beschikken.
7.2 Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
7.4 Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke manier dan ook ontstaan.
7.5 Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, heeft Leverancier recht op vergoeding van de door hem geleden en nog te lijden directe en indirecte schade (waaronder ook kosten).
7.6 Indien Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan Afnemer in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8. OVERMACHT
8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van zijn verplichtingen, indien hij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Leverancier verstaan (naast wat er hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (waaronder werkstakingen bij Leverancier en derden). Leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verplichting had moeten nakomen.
8.2 Indien een overmacht situatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Wat op dat moment op grond van de overeenkomst al door een partij is nagekomen, zal naar verhouding afgerekend worden, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zijn.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle aan Afnemer geleverde producten blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die Afnemer aan Leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Leverancier zijn voldaan.
9.2 De door Leverancier geleverde producten mogen uitsluitend gebruikt worden voor de normale bedrijfsvoering van Afnemer. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Afnemer moet steeds alles doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.5 Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze verzekeringspenningen. Voor zover nodig verbindt Afnemer zich er tegenover Leverancier bij voorbaat om zijn medewerking te verlenen aan al wat dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
9.6 Voor het geval Leverancier zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Leverancier (en aan door Leverancier aan te wijzen derden) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich (kunnen) bevinden en die producten terug te nemen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
10.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
10.4 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade (voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden), de eventuele redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden (voor zover deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden) en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade (voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden).
10.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier, zijn directie en medewerkers.

ARTIKEL 11. VRIJWARING
Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Afnemer gehouden Leverancier zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst geleverde producten berusten uitsluitend bij Leverancier, zijn licentiegevers en zijn toeleveranciers.

ARTIKEL 13. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
13.1 Indien en voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Afnemer Leverancier op verzoek informeren over de manier waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
13.2 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Leverancier toerekenbaar zijn.
13.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Leverancier door Afnemer worden verwerkt, ligt volledig bij Afnemer. Afnemer staat er tegenover Leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buiten gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te op te lossen.

ARTIKEL 15. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
15.1 Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier.
15.2 In geval van een vertaling van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

De waardering van waco-tech.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 6 reviews.